hero

ÉTA TA ČR – Zvýšení odolnosti specifických ohrožených skupin při výpadku zdravotních a sociálních služeb

Projekt TL04000057 v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA TA ČR
Doba realizace projektu: 10/2020 – 09/2022
Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
Další účastník: SOLIDITA s.r.o.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti vybraných vysoce zranitelných cílových skupin vůči negativním dopadům epidemií a dalších krizových situací (srovnatelných s pandemií onemocnění Covid-19) v souvislosti s výpadkem či omezením péče, jež způsobily a působí významné zhoršení zdravotního stavu a sociální frustraci dané skupiny a následné zbytečné finanční a kapacitní zatížení zdravotnického a sociálního systému. Výstupem první etapy projektu bude detailní analýza příčin a dopadů krizové situace na cílové ohrožené skupiny, zaměřená na dopady ve zdravotní péči, v oblasti sociálních služeb, dalších veřejných služeb a na celkovou kvalitu života. Výstupem druhé etapy projektu bude návrh prakticky uplatnitelných doporučení ke zvýšení odolnosti cílových skupin ve formě výzkumné zprávy a sady nástrojů (tzv. toolkit).

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob trpících širokou škálou cerebrovaskulárních chorob, Alzheimerovou chorobou, demencí, příp. dalšími projevy geriatrické křehkosti (frailty). Jedná se zpravidla o lidi, kteří již prodělali závažné choroby či úrazy, při nichž využili široké spektrum zdravotní péče (zdravotnická záchranná služba, pohotovostní služby, akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní a následná lůžková péče). Následně využívají služby systému primární či speciální ambulantní péče, dispenzární péče, lázeňské léčebné rehabilitační péče, sociálních služeb atd. Při výpadku této péče tato cílová skupina trpí zásadním zhoršením zdravotního stavu a sociální deprivací. Není přitom relevantní, zda výpadek péče je způsobený objektivně nedostupností dané péče (uzavření některých zařízení či dočasná omezení jejich provozu), nebo subjektivně vnímanými bariérami na straně pacientů, resp. klientů (obavy vycházet ven, nebýt v kontaktu s jinými lidmi, nedostatek informací či nepřesné informace, jak se správně chovat atd.). Tyto důvody budou v rámci projektu analyzovány, a to jak na straně poskytovatelů služeb, tak na straně uživatelů. Projekt směřuje ke zvýšení resilience cílových skupin. Kromě analýzy a návrhu změn formálních systémů (poskytování zdravotnických a sociálních služeb) se zaměří i na roli dalších poskytovatelů veřejných služeb (zejména na úrovni místní správy), neformálních komunit a místních společenství při zvládání krizových situací (dobrovolnictví, sousedská výpomoc atd.). Kromě zkušeností z průběhu stávající pandemie onemocnění Covid-19 v ČR budou analyzovány i příklady ze zahraniční, a to i z jiných, rozsahem a trváním srovnatelných krizí.

Hlavním finančním podporovatelem projektu je Technologická agentura ČR, organizační složka státu zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, jež byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Výstupy projektu

Závěrečná konference 14. 9. 2022

Prezentace – Analýza dopadů dřívějších krizí v zahraničí a v ČR

Prezentace – Analýza příčin a dopadů výpadku péče z pohledu poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Prezentace – Vliv Covid-19 na počet a strukturu zemřelých

Prezentace – Analýza příčin a aktuálních dopadů z pohledu zástupců cílové skupiny

Prezentace – Jak jsme přežili covid? Výsledky dotazníkového šetření

Prezentace – Hledání komunikačních schémat pro širokou skupinu znevýhodněných osob

Prezentace – Doporučení a sada nástrojů pro politiku

Medical Tribune

V rámci uveřejnění výstupů projektu vyšel na zdravotnickém portálu Medical Tribune článek Opomenutá předcovidová varování člena výzkumného teamu PhDr. Miloše Balabána Ph.D. K přečtení zde.

Odborný workshop 24. 2. 2022

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!