hero

Základní právní úprava

Mohlo by se na první pohled zdát, že poranění mozku a právo spolu nemají nic společného, ale opak je pravdou. Často je to společně s lékařskou péčí právě právo, které poraněné zajímá. Zejména pokud je poranění mozku důsledkem dopravní nehody, pracovního úrazu atp.

Občanský zákoník (OZ)

Dle § 2956 OZ vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

Způsob a výše přiměřené náhrady je nutno určit tak, aby byly odčiněny i okolnosti, které jsou hodné zvláštního zřetele (§ 2957 OZ). Jde o úmyslné způsobení újmy, zvláště způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného, nebo újma motivována snahou o diskriminaci poškozeného pro jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ apod.

Samotná úprava náhrady újmy na zdraví:

 • 2958: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“
 • 2959: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Zákoník práce (ZP) k pracovnímu úrazu

Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 271k – § 271u) ZP

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Nároky při odškodnění pracovního úrazu (druhy náhrad):

  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
  • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
  • náhrada věcné škody,
  • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

 

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance:

  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
  • jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých,
  • náhrada věcné škody (přísluší dědicům zaměstnance).
bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!