hero

Projekty realizované s finanční podporou hlavního města Prahy

Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Projekt DOT/82/03/002362/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora pečujících o osoby se získaným poškozením mozku a zkvalitnění jejich informovanosti včetně nabídky možností následné terapie formou vzdělávání a odborného poradenství. Dílčími cíli projektu je poskytování odborného a psychosociálního poradenství, vzdělávací a poradenské aktivity, orientace na trhu práce a volby vhodného zaměstnání, zvyšování osobní motivace pro další osobní rozvoj a snižování sociální izolace a závislosti, obnova znalostí a zručností, získání nových znalostí pečujících, upevňování psychického a fyzického zdraví pečujících.

Rekondiční pobyty pro osoby po poškození mozku

Projekt DOT/81/01/001784/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Projekt je zaměřen na rehabilitační a rekondiční cvičení mimo vlastní sociální prostředí, které je doplněno dalšími volnočasovými a společenskými aktivitami, např. vycházky, společenské hry. Rekondiční pobyty mají důležitý význam při rehabilitaci osob po poškození mozku. Doplňují dlouhodobou, cílenou rehabilitaci jak kognitivních tak fyzických funkcí, která přispívá ke zvyšování kvality života a soběstačnosti osob po poškození mozku. Zároveň rekondiční pobyty působí relaxačně a podpůrně na rodinné příslušníky, kteří se starají o tyto postižené a sami mají z takto nadměrné a dlouhodobé psychické a fyzické zátěže zdravotní a sociální problémy. V čase konání rekondičních pobytů se pečujícím nabízí prostor pro relaxaci, sociální kontakty a zájmy a tím se zvyšuje jejich připravenost a motivace poskytovat tuto péči v následujícím období. Program reaguje na veškeré problematické oblasti osob se ZPM a to omezení v oblasti fyzických, kognitivních, sociálních i duševních funkcí. Cvičení, které se účastníci naučí na rekondičním pobytu, je možné aplikovat i v domácím prostředí. Tím má rehabilitace pro účastníky vedle léčebného a preventivního účinku i edukační charakter.

Komunitní rehabilitační program pro osoby po poškození mozku

Projekt DOT/81/01/001783/2023
Doba realizace projektu: 01/2023 – 12/2023

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života osob se získaným poškozením mozku (ZPM) prostřednictvím pravidelných edukačních a rehabilitačních aktivit, podporujících zlepšení jejich fyzického a psychického stavu a na odbourání sociální izolace. Je zaměřen na podporu a rozvoj kognitivních, exekutivních, fyzických a komunikačních schopností osob se ZPM a jejich rodin, pomáhá řešit jejich potřeby v oblasti zdravotní, duševní a sociální. Pro dosažení pokroku a jeho udržení je důležitou součástí dlouhodobá intenzivní rehabilitace. Běžné zdravotní služby tyto požadavky neodkážou dostatečně naplnit a navíc se k získaným omezením přidružují potíže sekundárního charakteru způsobené předchozí neaktivitou. Projekt proto reaguje na tuto situaci, která se navíc zhoršila opakovanou izolací z důvodu pandemie Covid-19, a poskytuje komplexní služby vedoucí k obnovení a rozvoji poškozených funkcí, včetně edukace nutné k prevenci sekundárních komplikací.

Komunitní rehabilitační program pro osoby po poškození mozku

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

Realizace projektu spočívá v poskytnutí komunitního rehabilitačního programu pro osoby po získaném poškození mozku (úrazy mozku, cévní mozkové příhody, mozkové nádory a další – dále jen ZPM) a byl zaměřen zejména na podporu a rozvoj kognitivních, exekutivních, fyzických a komunikačních schopností lidí po ZPM, řešení potřeb a problémů těchto osob s cílem zlepšení jejich zdravotní, duševní a sociální situace.

Ergoterapie a fyzioterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

Projekt Ergoterapie a fyzioterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí se zabývá komplexní rehabilitací osob po poškození mozku v jejich domácím nebo sociálním prostředí prostřednictvím služeb ergoterapeuta a fyzioterapeuta tak, aby klientům bylo umožněno dosáhnout pro ně co nejvyšší možné míry soběstačnosti v běžných denních činnostech. Toto je důležité zejména v případech, kdy klient není schopen docházet do zdravotnického zařízení, nebo nemá dostatečnou podporu rodiny. Program terapie je vytvořen tak, aby umožňoval výkon každodenních úkonů a adaptaci v prostředí ve kterém osoba žije, pracuje a společensky se stýká. Jako příklad lze uvést nácvik dovedností a používání kompenzačních pomůcek, které usnadňují provádění úkonů sebeobsluhy, snižují bariéry prostředí.

Rekondiční pobyt pro osoby po poškození mozku

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

Projekt je zaměřen na rehabilitační a rekondiční cvičení mimo vlastní sociální prostředí, které je doplněno dalšími volnočasovými a společenskými aktivitami, např. vycházky, společenské hry. Rekondiční pobyt navazuje na celoroční rehabilitační programy pro osoby po poškození mozku. Rekondiční pobyt působí pozitivně na sociální kontakty ve skupině účastníků a rozvíjí jejich zručnosti při přípravě a organizaci aktivit. Tímto způsobem si zlepšují funkce a schopnosti, které jsou poraněním mozku často poškozeny. Cílem rekondičních pobytů není poskytnout pasivní terapeutickou péči, ale aktivní zapojení klientů a zejména rehabilitaci poškozených složek. Pod vedením terapeuta se do přípravy všech aktivit klienti zapojují dle svých možností.

Edukační, informační a poradenský servis pro pečující o osoby po poškození mozku

Doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2022

Projekt je zaměřen zejména na poskytování bezplatného poradenství týkající se problematiky získaného poškození mozku a následné péče o osoby po poškození mozku, možnosti rehabilitace, poradenství z oblasti sociálních a právních otázek, prevence poškození mozku. Projektem zabezpečujeme informační a edukační servis pro pečující osoby i širokou veřejnost. Aktivity projektu probíhají dlouhodobě a vzájemně se doplňují s ostatními rehabilitačními programy.

 

bg

Pokud potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!