Od 12. září 2017 zahajujeme 2. běh Rehabilitačně-rekondičního programu pro lidi po poškození mozku

Cerebrum zahajuje OD 12. ZÁŘÍ 2017 druhý běh rehabilitačně-rekondičního programu a touto cestou si dovolujeme nabídnout možnost účasti na tomto programu lidem po traumatickém poranění mozku, cévních mozkových příhodách, nádorech mozku nebo s jinými neurologickými potížemi.

Mezi cíle, které si klademe v rámci kognitivního tréninku-rehabilitace, patří zaměření se na psychomotoriku ve smyslu senzomotoriky a koordinace, dále orientaci, pozornost, paměť, motivaci, ale i nácvik složitějších a vyšších kognitivních funkcí, jako je řešení logických úloh, abstrakce a procvičování exekutivních funkcí. Součástí skupinového kognitivního tréninku je také nácvik sociálního chování, rozvíjení pozitivního sebehodnocení a plánování dalšího života v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Program umožňuje strukturovaně vést klienty k obnově a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a tím dosáhnout snížení kognitivních deficitů na co nejnižší možnou míru.

Ucelený model Rehaprogramu se skládá z těchto bloků:

  • Skupinový trénink kognitivních funkcí + trénink paměti Neurop (každé úterý 1. Skupina 13:00-14:30, 2. Skupina 14:30-16:00 )
  • Individuální trénink kognitivních funkcí (každé úterý a středu)
  • Ergoterapie v domácím prostředí 
  • Logopedie-individuální péče (každou středu mezi 10:00-15:00 – 30 min./1 klient)
  • Fyzioterapie-léčebná tělesná aktivita (každý čvrtek od 14:00 do 15:00)
  • Individuální psychologické poradenství pro klienty i rodinné příslušníky

Aktivity jsou určeny osobám po poškození mozku ve věku 15 a více let. (individuálně je možné pracovat i s dětskou populaci), skupinu tvoří max. 8 klientů, délka realizace programu je od 12.9. 2017 do 15.12. 2017. Služby je možné absolvovat individuální i skupinovou formou dle potřeb klienta.
Rovněž jsou zváni rodinní příslušníci a jiné blízké osoby pečující o lidi po poranění mozku, kteří by se rádi dozvěděli odborné informace o dané problematice nebo jen chtěli sdílet vlastní zkušenosti s ostatními lidmi v obdobné situaci v rámci svépomocné skupiny.

Vzhledem k úspěšné realizaci předchozích programů a pozitivní zpětné vazbě jejich účastníků pevně věříme, že i Vám přinese spoustu pozitivních podnětů, sociálních kontaktů i podpůrnou pomoc při zdolávání následků poškození mozku.       

Místo konání: CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin,

Křižíkova 56/75, 186 00 Praha 8

Kontakt pro více informací k rehabilitačnímu programu a možnosti přihlášení k jeho absolvování na tel.: 773 540 589 nebo na e-mailu: socialni@cerebrum2007.cz. Možnost přihlášení do programu je nejpozději do 11. září 2017.CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;